bellen

Privacyverklaring & Algemene voorwaarden

Feddema Goud & Zilver, Postzegel- en Muntenhandel vindt de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. Lees hier hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Definities

a. Privacyverklaring: deze privacyverklaring;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de website;
c. Verantwoordelijke: Feddema Goud & Zilver, Postzegel- en Muntenhandel, e-mailadres: info@feddema.nl;
d. Website: de website onder www.feddema.nl.

1. Algemeen

1.1. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Feddema Goud & Zilver, Postzegel- en Muntenhandel de persoonsgegevens van haar Gebruikers in algemene zin verwerkt.
1.2. De persoonsgegevens die door Feddema Goud & Zilver, Postzegel- en Muntenhandel worden verwerkt zijn onder andere:
– Voornaam;
– Achternaam;
– E-mailadres;
– Telefoonnummer;
– En andere persoonsgegevens die door de Gebruiker schriftelijk worden verstrekt aan Feddema Goud & Zilver, Postzegel- en Muntenhandel .

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1. Feddema Goud & Zilver, Postzegel- en Muntenhandel verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan Feddema Goud & Zilver, Postzegel- en Muntenhandel heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met Feddema Goud & Zilver, Postzegel- en Muntenhandel of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
2.2. Feddema Goud & Zilver, Postzegel- en Muntenhandel gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Feddema Goud & Zilver, Postzegel- en Muntenhandel heeft verstrekt. Dit kan zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.

2.3. Daarnaast kan Feddema Goud & Zilver, Postzegel- en Muntenhandel de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van diensten van Feddema Goud & Zilver, Postzegel- en Muntenhandel die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij zich via de opt-out mogelijkheid in de nieuwsbrief uitschrijven of contact opnemen met Feddema Goud & Zilver, Postzegel- en Muntenhandel .

3. Minderjarigen

3.1. In sommige gevallen vraagt Feddema Goud & Zilver, Postzegel- en Muntenhandel expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Feddema Goud & Zilver, Postzegel- en Muntenhandel . De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Feddema Goud & Zilver, Postzegel- en Muntenhandel verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

4. Doorgifte aan derden

4.1. Feddema Goud & Zilver, Postzegel- en Muntenhandel zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
4.1.1. De doorgifte geschiedt aan een door Feddema Goud & Zilver, Postzegel- en Muntenhandel voor de in deze privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker; of
4.1.2. Feddema Goud & Zilver, Postzegel- en Muntenhandel op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5. Doorverwijzingen

5.1 Deze website kan doorverwijzingen bevatten naar websites van derden, bijvoorbeeld in de vorm van een hyperlink, banner of button. Feddema Goud & Zilver, Postzegel- en Muntenhandel is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

6. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

6.1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
6.2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over deze privacyverklaring kan de Gebruiker contact opnemen:

Feddema Goud & Zilver, Postzegel- en Muntenhandel

Stationsweg 38

9201 GP Drachten

info@feddema.nl

6.3. Feddema Goud & Zilver, Postzegel- en Muntenhandel zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een Gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn voor Gebruiker. Alvorens gehoor te geven aan een verzoek als bedoeld in dit artikel, zal Feddema Goud & Zilver, Postzegel- en Muntenhandel de gebruiker over deze kosten informeren.
6.4 Een weigering om aan het in Lid 1 van dit artikel vermelde verzoek te voldoen zal met redenen worden omkleed.
6.5. Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan Feddema Goud & Zilver, Postzegel- en Muntenhandel.

7. Bewaartermijn

7.1. Feddema Goud & Zilver, Postzegel- en Muntenhandel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij Feddema Goud & Zilver, Postzegel- en Muntenhandel op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

8. Beveiliging

8.1. Feddema Goud & Zilver, Postzegel- en Muntenhandel heeft juridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

9. Wijzigingen in de Privacyverklaring

9.1. Feddema Goud & Zilver, Postzegel- en Muntenhandel behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Feddema Goud & Zilver, Postzegel- en Muntenhandel adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 1 april 2018.

10. Toepasselijk recht

10.1 Op eventuele geschillen die voortvloeien uit deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

11. Google Analytics

11.1 Feddema Goud & Zilver, Postzegel- en Muntenhandel gebruikt Google Analytics. Het IP-adres van de Gebruiker is geanonimiseerd en er worden geen gegevens gedeeld met Google. Feddema Goud & Zilver, Postzegel- en Muntenhandel heeft een verwerkingsovereenkomst met Google getekend. De anonimisering van Google Analytics data betekent dat Feddema Goud & Zilver, Postzegel- en Muntenhandel deze Analytics cookies zonder toestemming mag plaatsen. De Gebruiker wordt op de hoogte gesteld van deze cookies middels een cookiebanner dat tot acceptatie getoond wordt.

Privacyverklaring & Algemene voorwaarden
  • Een eerlijk bod gebaseerd op de actuele prijs
  • Zaken doen in een veilige omgeving
  • Vakkundige medewerkers met 40 jaar ervaring

- Feddema 40 jaar vertrouwd - Veilige taxatie en inkoop

Heeft u nog vragen?

Daniël Feddema

Taxatiespecialist Telefoonnummer0512 - 51 09 96 Mailadresinfo@feddema.nl